top of page
Szukaj

Podsumowanie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

1 marca 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI WĘGLA

W posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda, który przestawił główne założenia dotyczące rozdysponowania niewykorzystanego w ustawowym okresie węgla. Minister zaznaczył, że po zakończonym okresie grzewczym, który wyznaczono do końca kwietnia 2023 r. samorządy będą mogły wykorzystać węgiel na własne cele (np. w jednostkach podległych), na podstawie dotychczas zawartej umowy. MAP będzie się z gminami w tym celu kontaktowało, by ustalić, które gminy chcą z tego rozwiązania skorzystać i zmienić umowę. Ponadto mieszkańcy, którzy będą chcieli kupić więcej niż 3 tony, będą mogli to zrobić, składając wniosek do końca czerwca 2023. Węgiel będą również mogli zakupić mieszkańcy z sąsiednich gmin. Minister zaapelował również do samorządów, aby kolejne dostawy dostosować do realnego zapotrzebowania mieszkańców.

Sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik poprosił by okres rozliczenia sprzedaży węgla został wydłużony do końca lipca 2023 roku oraz o potwierdzenie, że samorządy mogą przystąpić do zmiany umówi z importerami, dostosowując je do aktualnych potrzeb (chodzi o to, żeby ze strony importerów była otwartość do weryfikacji umów do faktycznego zapotrzebowania, a nie tego początkowego). Przypomniał również, że ustalono z MAP, że jeśli na koniec okresu rozliczeniowego gmina będzie chciała zamówić mniej niż 25 ton węgla, to taka ilość zostanie jej dostarczona. Pan Wójcik zapytał również jakie będzie podejście MAP do zakupu węgla w kolejnym sezonie grzewczym.

Minister Rabenda wyraził zgodę by wnioski o zakup węgla były składane do końca czerwca, a sama sprzedaż do końca lipca br., potwierdził również, że spółki dostarczające węgiel będą skłonne do aneksowania umów. Zniesiony ponadto zostanie limit na dostawę węgla w ostatnim zamówieniu – ile gmina zamówi tyle dostanie. Jeśli chodzi o przyszły sezon, to temat będzie omawiany z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Póki co, wszystko wskazuje na to, że nie będzie potrzeby angażowania samorządów do sprzedaży węgla w przyszłym sezonie, ale niestety trudno przewidzieć co wydarzy się na rynkach światowych – od tego zależą podjęte działania. Oba ministerstwa analizują sytuację i szykują możliwe scenariusze.

Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski zwrócił się również do Ministra Rabendy z prośbą o to, by pozostały w gminach węgiel sprzedać nawet po cenie niższej niż cena zakupu, ale żeby nie powodowało to naruszenia dyscypliny finansowej. Minister Rabenda zaznaczył, że formalnie nie ma przeciwskazań, by sprzedać węgiel taniej niż cena jego zakupu, ale kwestia naruszenia dyscypliny finansowej musiałaby zostać przedyskutowana z Ministerstwem Finansów.


ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA MIEJSC ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

Przedstawiciel MSWiA poinformował, ze aktualnie w Polsce jest ponad 130 tys. takich miejsc. Zakwaterowanych jest ponad 80 tys. uchodźców (w ponad 3,5 tys. punktów). Miejsca te są zarządzane przez wojewodów lub przez samorządy. Od 1 marca obowiązuje znowelizowany przepis (art. 13, ust. 13a), mówiący o partycypacji w kosztach, co powoduje nowe obowiązki zarówno dla wojewodów, jak i samorządów (tych które odpowiadają za punkty zbiorowego zakwaterowania uchodźców). Każdy uchodźca zakwaterowany w tych miejscach powinien mieć pesel i powinien pokrywać, jeśli przebywa w Polsce powyżej 120 dni, 50% kosztów pomocy nie mniej niż 40 zł/dzień zakwaterowania (od 1maja 75%, nie więcej niż 60 zł/dzień dla osób, które są w Polsce dłużej niż 180 dni). Z kosztów tych wyłączeni są niepełnosprawni, nieletni, kobiety w ciąży, emeryci, opiekunowie tymczasowi i osoby opiekujące się trojgiem i więcej dzieci. Ponadto w katalogu zwolnień pojawiła się przesłanka ogólna, z której wynika, że z opłaty zwolnione są również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy. Celem jest aktywizacja uchodźców, a nie obniżenie kosztów pomocy, czy eksmisja. O sposobie działania miejsc zbiorowego zakwaterowania decyduje wojewoda, a JST proszone są o ścisłą współpracę z wojewodą. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej powinny co jakiś czas wypełniać ankietę i brać udział w spotkaniach aktywizujących. Chodzi o to, by osoby te mogły jak najszybciej stanąć na nogi. Jeśli osoby te nie będą uczestniczyły w spotkaniach i nie będą robiły nic by zmienić swoje położenie zostaną przeniesione do miejsc o niższym standardzie.

Sekretarz Marek Wójcik zaznaczył, że samorządy mają sporo pytań dotyczących realizacji tego zadania, jednakże potrzebne są gwarancje, że interpretacje i odpowiedzi służb wojewody są i będą wiążące. Ponadto samorządy nie do końca wiedzą jak się zachować, gdy ktoś kto powinien płacić, nie będzie tego robił.

Minister Paweł Szefernaker zaznaczył, że okres obowiązywania ustawy dotyczącej uchodźców zostanie wydłużona do lutego przyszłego roku. Podkreślił również, że nowelizacja ustawy pozwoli zwiększyć wiedzę na temat uchodźców korzystających z miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców oraz podjąć działania aktywizujące. Celem MSWiA nie jest pozbawianie uchodźców bez dachu nad głową, a aktywizacja ich w środowisku lokalnym.


USTAWA O OCHRONIE LUDNOŚCI

Minister Maciej Wąsik przedstawił krótką informację na temat ustawy o ochronie ludności, która została zaopiniowana negatywnie przez stronę samorządową z kilkoma pozytywami. Ministerstwo uwzględniło ok 90 uwag strony samorządowej. Zaledwie kilka nie zostało uwzględnionych. Stąd prośba ministra o ponowne wyrażenie opinii na ten temat. Strona samorządowa uznała, że jak dokument zostanie przesłany, zbierze się zespół, który oceni nowe przepisy, ale temat jest na tyle istotny, że wymaga również dyskusji na posiedzeniu KWRiST.


PILOTAŻOWY PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „WZAJEMNIE POTRZEBNI”

Minister KPRM Agnieszka Ścigaj przedstawiła założenia programu. Jego celem jest kompleksowy system wsparcia w zakresie mieszkaniowym, zawodowymi i społecznym dla obywateli Ukrainy. 23 lutego br. ogłoszono pilotażowy nabór do programu, który zakończy się 23 marca br. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy. Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł., w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł. Dofinansowane zostaną zadania publiczne trwające i realizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 10 grudnia 2023 r. Program skupia się na mniejszych miejscowościach (do 120 tys. mieszkańców). Środki będzie można przeznaczyć m.in. na remont pustostanów (nie tylko samorządowych), pomoc w znalezieniu pracy, edukację dzieci. Regulamin nie określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. Administratorem wyremontowanych i udostępnionych mieszkań będą Społeczne Agencje Najmu utworzone w gminach, które będą również świadczyć inne usługi tj. pomoc w znalezieniu pracy, opieki nad dziećmi, wsparcie w różnych obszarach życia społecznego. Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie: www.wzajemniepotrzebni.pl

Aby program mógł działać w pełnym wymierzę konieczna jest zmiana ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zmiany dotyczą dwóch obszarów: rozszerzenie beneficjentów Rządowego Programu Dopłat do mieszkań komunalnych o Społeczne Agencje Najmu oraz kierowania tych pieniędzy na remonty mieszkań z gwarancją 7-letniej dzierżawy i posiadania zasobu do dysponowania w swoich strukturach. Mając to na uwadze Pani Minister poprosiła stronę samorządową o wydanie opinii na temat proponowanych zmian w przepisach.

Temat został skierowany do prac Zespołu Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu.

Sekretarz Marek Wójcik zwrócił również uwagę, na ograniczenie związane z limitem wielkości samorządów jakie mogą z programu skorzystać (do 120 tys. mieszkańców), uniemożliwiając tym samym większym jednostkom dołączenie do programu (samorządom, które przyjęły najwięcej uchodźców). Pani Minister zaznaczyła, że pomysłodawcom programu zależało na relokacji uchodźców do mniejszych miejscowości i odciążenie miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców w dużych miastach. Założenie to zostało przyjęte w programie pilotażowym, w kolejnym naborze, prawdopodobnie już tego kryterium nie będzie.
INFORMACJA PREZESA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W ZAKRESIE USTALANIA TARYF NA WODĘ (WNIOSEK STRONY SAMORZĄDOWEJ).

Współprzewodniczący KWRiST, starosta poznański Jan Grabkowski, występując m.in. w imieniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Wielkopolskiego, zwrócił uwagę na brak jasnych i przejrzystych wytycznych, co powinno się znaleźć we wniosku o zmianę taryfy, niekończące się uwagi formalne do wniosków, kwestionowanie stawek amortyzacji czy zysku. Podkreślił jednocześnie, że aktualna sytuacja na rynku zmusza przedsiębiorstwa wodociągowe do występowania z wnioskami o zmianę taryf. Sytuacja niestety w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do upadku przedsiębiorstw wodociągowych. Strona samorządowa wnioskuje o przekazanie przez Wody Polskie wzoru uzupełnienia wniosku.

Prezes Wód Polskich przekazał informację, że dotychczas do Wód Polskich wpłynęło 850 wniosków o skrócenie obowiązujących taryf, co stanowi 34% wszystkich taryf zatwierdzonych w 2021 roku. Wydano 376 decyzji odmownych, 150 wniosków oceniono pozytywnie, 97 wniosków odrzucono w formie odmowy wszczęcia postępowania ze względu na braki formalne, 277 wniosków jest obecnie procedowanych.

Prezes zaznaczył, że Wody Polskie mają pełną świadomość tego jak wygląda sytuacja na rynku i że jest to czynnik, który powinien być uwzględniony przez regulatora. Jednakże 2/3 gmin, które nie złożyło wniosków również boryka się z tymi samymi problemami. Pytanie, dlaczego nie złożyły wniosków?

Pan prezes powołując się na wyrok sądu wyjaśnił zebranym czym jest skrócenie obowiązującej taryfy oraz podkreślił, że Wody Polskie muszą swoje działania opierać na obowiązujących przepisach prawa. Jeśli przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą do regulatora przedkładać wnioski, w których będą faktycznie tylko te elementy uwzględnione, które nie mogły być uwzględnione w trybie standardowym (art. 24b), to organ nie ma podstaw do zakwestionowania tych przesłanek. Wyjaśnił również czym jest amortyzacji i z jakiego powodu Wody Polskie kwestionowały stawkę amortyzacji. Ponadto zaznaczył, że samorządy płacą preferencyjne (zamrożone) ceny energii elektrycznej więc, wysokie ceny energii to nie do końca argument za zmianą taryf wodnych.

Strona samorządowa wyraziła oburzenie podejściem Wód Polskich do oceny złożonych wniosków oraz zbyt daleko idącą ingerencją regulatora w politykę rachunkowości przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Podkreślono, że samorządy mają ogromny zastój w utrzymaniu, modernizacji i rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co wynika z braku zgód na zmianę taryfy wodnej i środków finansowych na realizację tych zadań. Niestety współpraca z Wodami Polskimi nie układa się od samego początku. Narzucanie marży jest zamachem na wolność przedsiębiorców i narusza art. 22 konstytucji.

Temat został skierowany do prac zespołu.


Pozytywnie zaopiniowano:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty,

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego,

 3. Projekt projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.,

 4. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego,

 5. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego,

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową,

 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju i Technologii),

 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (UD104) (Ministerstwo Infrastruktury),

 9. Projekt programu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego),

 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

 11. Projekt wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

 13. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawierejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,

 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej (Główny Urząd Statystyczny),

 15. 27 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)


 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Zwoleńki (PLH140006);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kantor Stary (PLH140007);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszyny Rumockie (PLH140010);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikórz (PLH140012);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pakosław (PLH140015);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Łąckie (PLH140021);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH140023);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra (PLH140025);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Jana III Sobieskiego (PLH140031);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH140032);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon Rembertów (PLH140034);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu (PLH140039);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański (PLH140041);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Natoliński (PLH140042);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe (PLH140049);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH140055);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kampinoska (PLC140001).


16. 29 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)


 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębniańskie Mokradła (PLH020002);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLH020011);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromierz (PLH020034);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Lądecka (PLH020035);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą (PLH020041);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Borowej (PLH020045);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Chełmca (PLH020057);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH020070);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dalkowskie Jary (PLH020088);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Kliczkowskie (PLH020090);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH020092);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skoroszowskie Łąki (PLH020093);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH020094);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Złote (PLH020096);

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonek Przemkowski (PLH020097).


Pozytywnie rozpatrzono następujące wnioski:

 1. Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (nr 108),

 2. Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

 3. Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z udzielaniem pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

 4. Wniosek Ministra Cyfryzacji o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

Ponadto do prac zespołów roboczych skierowano:

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO2028) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska),

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18) (Ministerstwo Infrastruktury).


Rekomendacje Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa w zakresie dalszych działań związanych z rozwiązaniem problemu bezdomności zwierząt domowych, w tym kwestia czipowania psów:

Dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich Leszek Świętalski podkreślił wagę dokumentu oraz potrzebę podjęcia konkretnych działań w kierunku ochrony zwierząt domowych, a także zaapelował o podjęcie prac nad projektem ustawy, jeśli takowa powstała. Minister Ryszard Bartosik powiedział, że ustawa jest przygotowana, ale zdecydowano, że nie da się jej uchwalić w tej kadencji. Dyskusja będzie jednak kontynuowana i będzie utrzymany dialog w tej sprawie.


Kolejne spotkanie zaplanowano na 29 marca br.

Comments


bottom of page