top of page
Szukaj

Podsumowanie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego


Posiedzenie zrealizowane 30 sierpnia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, zostało otwarte przez Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera. Po stronie samorządowej obecny był Współprzewodniczący Grzegorz Cichy z Unii Miasteczek Polskich oraz Sekretarz Marek Wójcik.

Na początku spotkania Współprzewodniczący Grzegorz Cichy po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, poprosił o chwilę zadumy i ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego nagle burmistrza Kcyni Marka Szarugi.

INFORMACJA SZEFA KAROWEGO BIURA WYBORCZEGO NA TEMAT PRZYGOTOWAŃ DO WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO

W posiedzeniu udział wzięła Szefowa KBW Magdalena Pietrzak, która poinformowała zgromadzonych o zakresie aktualnych przygotowań. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła działania które wynikają z ustawy, również działania informacyjne, które zostały zamieszczone od razu z chwilą zarządzenia wyborów informacje o tworzeniu komitetów wyborczych. 28 sierpnia minął termin na zgłaszanie komitetów wyborczych partii i komitetów koalicyjnych. Jak poinformowała pani Minister, PKW przygotowała również wiele pożytecznych informacji dla wyborców, również informacje dla wyborców z niepełnosprawnościami o przysługujących im uprawnieniach. Te i inne ważne komunikaty, znajdują się na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz www.wybory.gov.pl. Na tych stronach będą zamieszczane kolejne informacje, wszystkie wynikające z bieżącego działania Państwowej Komisji Wyborczej. Tutaj również będą zamieszczane w dniu wyborów wyniki poszczególnych komisji wyborczych, tak jak i ostateczny wynik wyborów i referendum ogólnokrajowego (do tego celu dostępna jest odrębna zakładka).

Państwowa Komisja Wyborcza powołana też składy Okręgowych Komisji Wyborczej w związku z tym komisje rozpoczynają swoją pracę. W tej chwili te prace są związana wyłącznie z rejestracją list kandydatów i kandydatek. Jeśli chodzi o obwody do głosowania, zgodnie z kalendarzem wyborczym do 31 sierpnia zostanie przez komisarzy wyborczych dokonany podział na stałe obwody do głosowania. Ich liczba nie jest nam jeszcze ostatecznie znana, ponieważ komisarze dokonują ich ostatecznej weryfikacji. Gdy wszystko zostanie zakończone, to pełna informacja to zostanie to zamieszczona na stronach internetowych PKW do 31 sierpnia.

Za te informacje podziękował Współprzewodniczący Grzegorz Cichy. Dodał jednak, że patrząc na zadania, które mają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przy organizacji wyborów, trochę niepokoją sprawy dotyczące dostępności do nowych lokali dla osób niepełnosprawnych, jak i ograniczony często zasięg Internetu na niektórych obszarach, który pozwoli na pełną transmisję wszystkich protokołów. Nie wszystkie lokale mają dostęp do sieci szerokopasmowej oraz są objęte zasięgiem telefonii komórkowej. Pytanie jest takie, czy jeszcze przed wyborami udałoby się zniwelować te problemy technologiczne, poprzez np. doposażenie gmin w routery czy inny niezbędny sprzęt, pozwalający efektywnie zrealizować wybory.

Minister Magdalena Pietrzyk podkreśliła, że stawiane przed gminami zadania nie są niczym nowym i zawierają się w obszarze aktywności dotąd realizowanych i opisanych ustawowo. Nowością jest bez wątpienia tworzenie dodatkowych lokali wyborczych, które zostały wprowadzone zgodnie z przepisami ustawy, w miejscowościach w których jest co najmniej 200 mieszkańców. Organizacja takiego lokalu należy do zadania gminy, w oparciu o ustawowe standardy. Przedstawiciele JST zwracali się do nas z zapytaniami i dodatkowymi wnioskami w odpowiednim terminie do 21 sierpnia. Oczywiście komisja nawet w takim małym lokalu musi mieć stały kontakt z urzędem gminy, aby sprawdzać np. czy ktoś nie został pominięty w spisie, poinformować, że urna się zapełniła – do tego potrzebny jest bieżący kontakt. W lokalach gdzie nie ma dostępu do Internetu, przewidziana jest określona procedura jak komisja ma postąpić, aby wprowadzić dane do systemu. Pani Minister poinformowała, że Ministerstwo Cyfryzacji wystąpiło z inicjatywą, aby udostępnić Internet gminom na potrzeby lokali wyborczych, jednak jest to kwestia w relacjach między gminom i MC, w celu realizacji zdań przez wójta, burmistrza, prezydenta. Jest jeszcze jedno kryterium, które miało znaczenie przy tworzeniu nowych obwodów – zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami w co najmniej 50% lokali wyborczych w gminie, co miało wpływ na ograniczenie tworzenia niektórych okręgów, gdzie lokal był, ale nie spełniał standardu dostępności.

W podsumowaniu wypowiedzi, Współprzewodniczący Grzegorz Cichy zauważył, że wciąż jeszcze gminy mogą kontaktować się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu uzyskania odpowiedniego sprzętu do transmisji danych.

W dyskusji głos zabrał również Sekretarz Marek Wójcik sekretarz Marek Wójcik, który poruszył kwestię procedury postępowania w przypadku finansowania transportu do lokali osób z niepełnosprawnościami. Pani Minister zauważyła, że nie jest to zadanie z zakresu zadań wyborczych organizowanych przez PKW, jest to zadanie zlecone realizowane przez administrację rządową. W tej kwestii głos zabrał Wiceminister Paweł Szefernaker, który stwierdził, że do połowy września 2023 roku w tej sprawie stosowne informacje zostaną udzielone samorządowcom przez Wojewodów. Wypowiedź doprecyzował Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Grzegorz Ziomek, który odbył już wstępne ustalenia z Wojewodami. Dyrektor stwierdził, iż z tym zakresem związane są dwa zadania – nie tylko zadanie związane z transportem osób starszych z niepełnosprawnościami, ale też zadanie związane z organizacją transportów wyborców w gminach wiejskich i wiejsko – miejskich do lokali wyborczych. Te 2 zadania są zadaniami rządowymi zleconymi i to Wojewodowie będą płacili za ich realizację bezpośrednio gminom. Istotnym elementem jest kwestia komu ten transport przysługuje. Tutaj decydować będzie kryterium wieku i niepełnosprawności. Oczywiście pewne informacje na temat tego komu transport będzie przysługiwał mają jednostki gminne świadczące np. pomoc i usługi społeczne. Jednak to wyborca o ograniczeniach w możliwości poruszania się, powinien zdecydować o takiej potrzebie i zgłosić ją do gminy.

UZGODNIENIA ZE STRONĄ SAMORZĄDOWĄ ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH USTALANIA TARYF NA WODĘ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZENIU ŚCIEKÓW

W tej kwestii głos zabrał Sekretarz Marek Wójcik, który jednoznacznie stwierdził, iż rozmawiamy o rozwiązaniach, od wielu miesięcy i nie ma najmniejszego postępu w tych pracach. Strona samorządowa żałuje, że konkretne propozycje zmian przepisów nie znalazły swojego szczęśliwego finału. W tej chwili jest w Senacie procedowany projekt senacki i strona samorządowa zwraca się z prośbą o jego poparcie przez stronę rządową.

Na te uwagi odpowiedział Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Piotr Borowiec, który na wstępie podziękował stronie samorządowej za przedstawienie propozycji przepisów usprawniających zmianę taryf. Jak zauważył, przepisy zostały włączone do procedowanego obecnie projektu Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Ten projekt zostanie rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów natomiast uprzednio musi on uzyskać aktualizację wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jest to warunek, aby stały Komitet Rady Ministrów mówiąc kolokwialnie, się nad nim pochylił. W tej chwili aktualnie ma miejsce aktualizacja wniosku o wpis którą resort infrastruktury przedłożył do KPRM do zespołu programowania prac Rządu, co jest w trakcie procedowania. Natomiast jeżeli chodzi o projekt senacki ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu w wodę, przedstawiciel MI stwierdził, że rzeczywiście w czerwcu Senat ten projekt przyjął i przekazał do Sejmu. Marszałek Sejmu nie rozpoczął jednak jeszcze procedury ustawodawczej procesu legislacyjnego, w związku z czym nie wystosował jeszcze do strony rządowej prośby o stanowisko Rządu w tej sprawie. Było natomiast przygotowane w stanowisko Ministra Infrastruktury na prośbę senackiej komisji ustawodawczej i to stanowisko było prezentowane podczas czytania projektu ustawy w Senacie 26 kwietnia br.

INFORMACJA MINISTRA FINANSÓW NA TEMAT PLANOWANEJ WYSOKOŚCI CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2024.

Pod nieobecność Wiceministra Finansów Sebastiana Skuzy, przedstawiciel resortu zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji i omówienie zagadnienia podczas najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Systemów finansów Publicznych KWRiST. Wówczas Minister przedstawiłby całościową informację o kwotach dochodów wynikających dla samorządów z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Informacja ta obejmowałaby nie tylko część oświatową, ale i wszystkie inne istotne dochody samorządowe z PIT, CIT oraz innych części subwencji ogólnej, wyrównawczych, równoważących, wpłat janosikowego.

Na podstawie powyższego stanowiska Sekretarz Marek Wójcik zwrócił się jednak z prośbą o ujawnienie wysokości potencjalnego wzrostu subwencji oświatowej planowanej na rok 2024, także w kontekście planowanych podwyżek nauczycielskich.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów poinformował, iż kwotę przeznaczoną na subwencję oświatową dla wszystkich samorządów ustala się w wysokości łącznej kwoty subwencji oświatowej, nie mniejszej niż przyjęta w roku bazowym, skorygowanej o zmiany zakresu zadań oświatowych. Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów na 2024 rok, zaplanowana jest w wysokości 76,6 miliardów złotych i jest to wzrost o 18,6%, czyli ponad 12 miliardów złotych w stosunku do oświatowej na 2023 rok po zmianach, która wynosi wynosi 64,5 mld zł. Kwota tegorocznej subwencji oświatowej po zmianach, uwzględnia zwiększenie w związku z podniesieniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o 147 milionów. Kwota związana ze zwiększeniem odpisu z ZFŚS, trafi na samorządów. W projekcie ustawy budżetowej, zaplanowano wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego, o 12,3% a w stosunku do roku obecnego, w efekcie wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli następuje z 3981 zł do 4471 zł.

Jak zauważył Współprzewodniczący Grzegorz Cichy, są to dobre wiadomości i strona samorządowa liczy, że zaprojektowane kwoty się urzeczywistnią. Sekretarz Marek Wójcik dodał, że nakreślone kwoty mogą oznaczać rozpoczęcie powolnego procesu dostosowywania środków, które samorządy otrzymują, do faktycznych kosztów, które ponoszą.

ROZESŁANIE PRZEZ GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO I UŻYCIE TERMINALI MOBILNYCH W RAMACH PROJEKTU ZONE (ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI)

Kwestię zaprezentował, Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski. Zauważył on, iż niedawno do gmin przesłane zostały z GUNB terminale mobilne, w celu zbadania emisyjności budynków. Wzbudził spore zainteresowanie w środowisku samorządowym, jednak ostatecznie spore obawy i dylematy co do efektywności i uprawnienia użycia. Jak zauważył burmistrz Gołembiewski, działanie to należy uznać za zadania zlecone. Brak w tym przypadku jednak jakiejkolwiek podstawy prawnej wynikającej z ustawy. Samorządy gminne są bardzo zainteresowane walką o czyste, jednak forma działania do której samorządy zostały zaproszone jest nieco kłopotliwa i wzbudza wiele pytań i niejasności. Przedstawiciel strony samorządowej zapytał również, kto będzie ponosił koszty realizacji tego zadania. W dalszej części dyskusji na ten temat głos zabrał Sekretarz Marek Wójcik, który zauważył, że kilka dni temu zorganizowane zostało spotkanie online w tej sprawie, w którym wzięło udział ponad 400 osób. Niestety zasadnicze dylematy pozostały. Wciąż nie wiadomo kto ma ponieść koszty działania. Ponadto brak jest w gminach odpowiedniej ilości specjalistów do realizacji zadania, które ze względu na ilość budynków, mogą być przeprowadzane latami. Dlatego krytyka jest niestety powszechna i uzasadniona. Biorąc pod uwagę powyższe problemy, Sekretarz Wójcik zwrócił się Wiceministra Szefernakera z prośbą o zorganizowanie spotkania z ministrem odpowiedzialnym za to zadanie. Co warto podkreślić, projekt ZONE jest finansowany ze środków europejskich. Ze względu na powyższe ograniczenia realizacja projektu jest zagrożona, ponieważ samorządy nie będą w stanie podjąć działań (refundowanych przez pierwsze 12 miesięcy), dlatego pojawia się perspektywa zwrotu urządzeń, aby nie ponosić dodatkowych kosztów. Sekretarz Wójcik stwierdził, iż w tym przypadku prawdopodobnie będzie trzeba znaleźć w budżecie państwa środki na dotacje celową na realizację zadania własnego. Wiceminister Szefernaker poprosił o szczegółowy opis problemu, w celu podjęcia skutecznej interwencji i rozwiązania problemu.

W dalszej części spotkania strona samorządowa odniosła się pozytywnie do wniosków i próśb oraz zaakceptowała treści proponowanych projektów:

 • Wniosek Ministra Finansów o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Wniosek Ministra Finansów o zastosowanie trybu obiegowego Komisji do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – strona samorządowa nie zgodziła się na tryb obiegowy

 • Wniosek Ministerstwa Finansów o upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

 • Wniosek Ministra Rozwoju i Technologii o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego

 • Wniosek Ministra Rozwoju i Technologii o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

 • Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej KWRiST do wydania opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

 • Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej KWRiST do wydania opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-

 • Wniosek Ministra Cyfryzacji o zastosowanie trybu obiegowego KWRiST lub wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST do wydania opinii wiążącej wobec projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”

 • Wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne rozpatrzenie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. W tym temacie mecenas Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich zwrócił uwagę na fakt, że zaproponowana w projekcie kwota bazowa w wysokości 5863 zł. wydaje się być bardzo niska, na podstawie której trudno będzie utrzymać system nieodpłatnej pomocy prawnej w powiatach. Przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości zauważyła, że resort zobowiązany jest do nakreślenia takiego projektu rozporządzenia na podstawie propozycji Ministerstwa Finansów, które zaakceptowało wzrost o 6,6 proc. Ministerstwo Sprawiedliwości ma świadomość, że jest to taki wzrost minimalny, który zapewni tak naprawdę jedynie przetrwanie tego systemu na kolejny rok. Resort Sprawiedliwości podejmował na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy działania mające na celu zwiększenie tej kwoty bazowej, co jednak nie spotkało się z aprobatą Ministerstwa Finansów które ostatecznie uzgodniło projekt na poziomie 5863 zł. W konkluzji dyskusji, również w porozumieniu z przedstawicielem Ministerstwa Finansów, ustalono, że projekt zostanie jeszcze omówiony na spotkaniu Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych KWRiST. Przedstawicielka MS na koniec podkreśliła, iż resortowi zależy na pilnym rozpatrzeniu tego projektu z uwagi na to, że powiaty są zobowiązane do jak najszybszego rozpisania konkursów na przyszły rok. W poprzednim roku kwota bazowa była tak długo procedowana że ostatecznie rozporządzenie zostało wydane dopiero 14 października, co wywołało bardzo duże problemy jeżeli chodzi o przeprowadzanie konkursów w powiatach.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

 • Projekt programu „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku” (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Dziwnowie

 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim

 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – wydaniem opinii zajmie się w trybie obiegowym Zespół do spraw Infrastruktury do piątku 1 września.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Generalna Dyrekcja Ochrony środowiska)

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa – W tym punkcie pojawiła się propozycja upoważnienia Zespołu do Spraw Klimatu i Środowiska by wydał opinię wiążącą

 • Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego

 • Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem

 • Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

 • Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz ich obsługi w systemie teleinformatycznym

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin zawodowych

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej”

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wysłano 25.08.23 r.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę testowo-doświadczalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej dla klastrów innowacyjnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności oraz wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

 • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

Ponadto pojawił się projekt zaopiniowany negatywnie przez stronę samorządową:

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) Projekt przedstawił Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Jest nim propozycja wzrostu płacy minimalnej w 2024 roku. Zgodnie z zapisem, przewidziane są 2 terminy wzrostu płacy minimalnej, co wynika z przewidywanej inflacji w przyszłym roku. Proponuje się płacę minimalną na poziomie 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 roku i od 1 lipca 4300 zł. brutto. Z tym związana jest minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 27,70 zł, a od 1lipca 28,10 zł. W odpowiedzi na te propozycje, strona samorządowa wydała opinię negatywną, ze względu na wzrost wydatków samorządowych i brak środków przeznaczonych właśnie na pokrycie tych kosztów.

Comentários


bottom of page