top of page
Szukaj

Podsumowanie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Posiedzenie zostało zrealizowane w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Spotkaniu współprzewodniczyli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański oraz Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

 

1. Deklaracja  samorządów terytorialnych w 20 rocznicę  przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

W pierwszej części posiedzenia udział wzięła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef, która wysłuchała deklaracji samorządów w 20 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Treść dokumentu odczytał prezydent Lublina Krzysztof Żuk (skan dokumentu w załączniku). Pani minister podziękowała za deklarację oraz podkreśliła ogromne zaangażowanie i wysiłek m.in. samorządów lokalnych w drodze do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wyraziła również przekonanie, że nasze członkostwo w UE to gwarant bezpieczeństwa w tych trudnych i niepewnych czasach.

 

2. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat planowanych działań przeciwdziałania wzrostowi cen energii elektrycznej, cieplnej i gazu, w tym zmiany taryf spółek energetycznych oraz prac nad projektem ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Adam Gniazdowski, zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu MKiŚ poinformował, że w związku z tym, że ceny energii, ciepła i gazu na rynkach stabilizują się, planowane jest stopniowe wracanie do normalnego funkcjonowania rynku.  Niemniej jednak  jeszcze w drugim półroczu tego roku ceny te mogą być zbyt wysokie dla podmiotów wrażliwych. Dlatego MKiŚ przygotowało projekt ustawy o bonie energetycznym. To odpowiedź na oczekiwania dotyczące ochrony niektórych odbiorców energii, gazu i ciepła. Projekt zakłada przedłużenie rozwiązań, które obowiązują obecnie. Zawiera pięć głównych propozycji:


- skierowana do gospodarstw domowych o niższych dochodach – wprowadzenie bonu energetycznego, jako jednorazowy dodatek, zastępujący dodatek osłonowy,

- możliwość złożenia nowych wniosków taryfowych dla przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną i gaz, aby prezes URE mógł uwzględnić w nowych taryfach to, że ceny energii elektrycznej spadły,

- kontynuacja obecnego mechanizmu ceny maksymalnej dla JST i instytucji wrażliwych na obecnym poziomie 693 zł za MWh energii el.,

- wprowadzenie ceny maksymalnej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh energii el.,

- wprowadzenie ceny mrożonej za energię cieplną.

 

Dla samorządów lokalnych oraz jednostek podległych w zasadzie nic się nie zmieni. MKiŚ przewiduje te same  zasady, które obowiązują dotychczas. Projekt ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw jest przedmiotem prac rządu. Aktualnie trwają konsultacje międzyresortowe. W przyszłym tygodniu projekt ma zostać przyjęty przez rząd.

 

Sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik zaproponował, aby upoważnić Zespół ds. Klimatu i Środowiska do wydania opinii wiążącej, a także wyraził nadzieję, że tym razem na liście podmiotów, które będą uprawnione do korzystania z ceny maksymalnej uwzględniono baseny. Temat był poruszany przez ostatnie dwa lata, a poprzedni rząd nie chciał tego zmienić.

 

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zwrócił uwagę na fakt, że dzisiaj ceny rynkowe energii elektrycznej są niższe aniżeli cena maksymalna 693 zł/MWh. Trzeba by zatem zastanowić się nad zmianą całego systemu i umożliwić renegocjacje umów zawieranych w trudnych warunkach.

 

3. Finansowanie pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powtórzyło swoje stanowisko z posiedzenia sprzed dwóch tygodni. Resort jest otwarty na rozmowy w tym temacie, popiera głoszone postulaty i jest za polepszeniem finansowania pielęgniarek w DPS. Sekretarz Marek Wójcik zaznaczył, że strona samorządowa od dłuższego już czasu zabiega o uregulowanie statusu osób, które mają kompetencje do bycia pielęgniarką. W przypadku DPSów sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Stąd ogromna prośba i aby na Zespole ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawić już konkretny projekt i propozycje w tej sprawie.


4. Informacja dot. rozstrzygnięcia Programu „Bonus Frekwencyjny dla gmin do 20 tyś. mieszkańców” w częściach dot. frekwencji, z przeznaczeniem na remizy, Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych klubów sportowych

 

Wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman, reprezentujący Związek Gmin Wiejskich przypomniał, że sprawa dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców, gdzie w przypadku przekroczenia 60% frekwencji w wyborach miał być przyznany bon dla kół gospodyń wiejskich w wysokości 250 tys. zł na gminę, dodatkowo 250 tys. zł miało trafić do klubów sportowych, chórów i orkiestr. Ponadto dla każdej gminy, która uzyskała najwyższą frekwencję wyborczą w powiecie kwota 1 mln zł miała trafić do Ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem: połowa na doposażenie oraz połowa na termomodernizację remiz strażackich, a także 1 mln złotych na tzw. budżet obywatelski. Docierają do samorządów informacje, że kwota dla kół gospodyń wiejskich ma być ograniczona do max 50 tys. zł. Brakuje też konkretnych informacji co z kwotą 250 tys. zł dla chórów, orkiestr i klubów sportowych oraz środkami na budżet obywatelski. ZGW wystosował w tej sprawie pismo do Prezesa Rady Ministrów.

 

Adam Nowak Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że projekt dotyczący bonusu frekwencyjnego dla kół gospodyń wiejskich jest procedowany na aktualnym posiedzeniu rządu. Kwota globalna zapisana w budżecie na ten cel to 532 mln zł. Faktycznie wprowadzono zmianę w zapisach i obecnie jest to 250 tys. zł na gminę, przy czym nie więcej niż 50 tys. zł na jedno koło gospodyń wiejskich. Ministerstwu zależy na tym, aby projekt ten utrzymać, ale żeby nie doprowadzać do aż tak dużych dysproporcji między kołami gospodyń wiejskich. Jednocześnie w ramach tych prac wprowadzono zapis, aby środki te mogły uzyskać również pozostałe koła, do tej pory nie zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg przepisów ustawy o kołach gmin wiejskich. Ponadto zobowiązano koła gospodyń wiejskich do podziału puli środków: połowa na dowolnie przeznaczony cel, a druga połowa na działania informacyjne, szkolenia, wydarzenia itp.

 

Sławomir Górski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA poinformował, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabezpieczyło kwotę 157 mln zł na doposażenie OSP zgodnie z nowym zakresem rzeczowym opracowanym zgodnie z oczekiwaniami środowisk strażackich. Taką samą kwotę zabezpieczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przygotowano tryb i zasady udzielania dotacji dla OSP. W celu zapewnienia spójności wydatkowania środków ze środkami po stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy uzgadniany jest również  program modernizacji remiz OSP.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys  poinformował, że jeśli chodzi o MSiT w budżecie państwa nie było żadnych wyodrębnionych środków, związanych z częścią profrekwencyjną. Niemniej jednak resort przeznaczył dodatkową kwotę 532 mln złotych celem przekazania głównie samorządom i klubom na tzw. sport dla wszystkich, związany z upowszechnianiem sportu wśród dzieci, ale również seniorów. 265 mln zł przeznaczono na program „Aktywna szkoła” oraz 70 mln zł na wyposażenie szkół w sprzęt sportowy. MSiT chce zachęcić wszystkie samorządy do tego, aby otworzyły swoje obiekty szkolne i przyszkolne. Ponad 70% z nich jest w okresie pozaszkolnym i w weekendy zamknięte. Ministerstwo chce sfinansować wynagrodzenie nauczyciela w-f, trenera, który mógłby organizować zajęcia pozalekcyjne oraz w weekendy. Dane dotyczące zdrowia dzieci i ich aktywności fizycznej są zatrważające.


Minister poinformował również o innych, mniejszych projektach prowadzonych przez MSiT tj.: Ligii akademickie – 15 mln zł na pobudzenie sportu akademickiego, Ligii amatorskie – 40 mln zł dedykowane wszystkim zespołom w Polsce, 40 mln zł na profesjonalizację piłki nożnej wokół klubów profesjonalnych I ligi oraz ekstraklasy (środki dedykowane szkółkom piłkarskim),  6 mln zł na pobudzenie sportu piłkarskiego kobiet.

 

Strona samorządowa wyraziła niezadowolenie zmniejszoną kwotą środków na koła gospodyń wiejskich. Minister Adam Nowak wyjaśnił, że po wyborach rozmowy dotyczące programu miały na celu ustalenie, czy program będzie kontynuowany, czy nie. Program jest kontynuowany. Zdaniem Pana Ministra dzięki zmienionym zapisom większa liczba kół będzie mogła skorzystać ze środków, które z kolei zostaną dużo lepiej wykorzystane, również na niwelowanie dysproporcji między kołami. Niezależnie od kwoty przeznaczonej na program dla kół gospodyń wiejskich konieczna będzie pomoc ze strony samorządów, dla prawidłowego wdrażania środków, w tym pomoc materialna w postaci udostępnienia nieruchomości, sprzętu, mienia itp.

 

Minister Szymański poinformował, że obietnice złożone przez Ministra Sportu i Ministra Rolnictwa przez wyborami parlamentarnymi w żaden sposób nie zobowiązują Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do zapewnienia środków z przeznaczeniem na budżet obywatelskich w gminach do 20 tys. zł, w których frekwencja była największa. Żaden pracownik resortu nigdy w tej sprawie nie zabierał głosu, wobec czego ministerstwo nie czuje się w obowiązku takie środki zabezpieczać i przekazywać.

 

 

5. Informacja Ministerstwa Finansów na temat stanu prac nad nowymi regulacjami dotyczącymi dochodów JST

 

Tomasz Fijołek dyrektor biura Unii Miasteczek Polskich zaznaczył, że na przełomie kwietnia i maja 2024 miały pojawić się bardziej szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące dochodów JST, które miały zostać przekazane do konsultacji stronie samorządowej. Dotychczas nic nie przekazano. Przedstawicielka Ministerstwa Finansów poinformowała, że na 6 maja planowane jest spotkanie Ministra Domańskiego ze stroną samorządową w celu omówienia tej kwestii i przedstawienia szczegółów.

 

Pozytywnie rozpatrzono:

 • Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej (MZ 1590),

 • Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wyrażenie zgody na upoważnienie właściwego Zespołu do wydania opinii wiążącej lub zastosowanie trybu obiegowego KWRiST do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),

 • Wniosek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu aktualizacji „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III””.


Dodatkowo do prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (UD31). Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1656) skierowano do prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej z prośbą o wydanie opinii wiążącej.

 

Negatywnie rozpatrzono:

 • Wniosek Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy (Nr 14). – Zdaniem strony samorządowej, przedstawiony projekt nie jest wersją ostateczną. Strona samorządowa prosi o przesłanie nowej wersji po uzgodnieniach międzyresortowych i wówczas będzie procedowany.

 

Pozytywnie zaopiniowano:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (UA7) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii),

 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • Projekt ustawy o pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r. wysłano 18.04.24 r. (poprzedni tytuł projektu - Projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok) (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa,

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym (nr 1151),

 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (MZ 1515),

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027 (nr 103),

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr 64),

 • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (nr 106).

 

Nie wydano opinii dla projektów:

 • ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (UC 15) – projekt zdjęto z obrad, gdyż nie dotyczy samorządów lokalnych,

 • ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8) – nadal nie ma ostatecznego kształtu projektu, gdyż trwają uzgodnienia międzyresortowe. Strona samorządowa czeka na ostateczny kształt projektu.

 

Negatywną opinię wydano dla:

 • Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1652)

 

Lucyna Sokołowska ze Związku Powiatów Polskich zwróciła uwagę na konsekwencje i odpowiedzialność jakie maja ponosić podmioty lecznicze za niewykonanie procedury aborcyjnej. Podmiot leczniczy nie ma żadnego wpływu na zaistnienie tego faktu (nie może żądać od lekarza ostatecznej deklaracji), a konsekwencje to wysokie kary finansowe, a także w niektórych przypadkach całkowite lub częściowe rozwiązanie umowy związanej z udzielaniem świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dla małych podmiotów leczniczych konsekwencją może być całkowite rozwiązanie takiego oddziału. Zdaniem strony samorządowej te zapisy wymagają przemodelowania.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Kos przyjął do wiadomości stanowisko strony samorządowej. Dodał jednocześnie, że negowane przepisy obowiązują od wielu lat, a procedura aborcyjna jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczeniodawcy, którzy podpisują umowy z NFZ zobowiązują się do wykonywania świadczeń z katalogu gwarantowanych.

 

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, zwrócił uwagę na fakt, że lekarzy jest mało, bywa, że w placówce dany lekarz, który może wykonać procedurę aborcyjną jest tylko jeden, a klauzula sumienia nie pozwala mu na takie działanie i wówczas jest problem, bo winy zarządcy placówki w tym względzie nie ma, a konsekwencje są.

 

Odmówiono uzgadniania pakietu projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska zmieniających rozporządzenia w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk tj.:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 15. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 16. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 17. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borecka (PLH280016) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 18. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 25.01.24 r.

 

Strona samorządowa chce by projekty zostały skonsultowane z gminami, na terenie których zlokalizowane są ww. obszary siedlisk. Dotychczas nie przeprowadzono żadnych konsultacji w tym zakresie.

 

Pan Marek Kajs, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska poinformował, że zgodnie z prawem wszelkie zmiany dotyczące zmiany granic obszaru ochrony siedlisk wymagają konsultacji z gminami i w przypadku wszystkich takich zmian konsultacje zostały przeprowadzone. Natomiast na tym etapie mamy do czynienia ze zmianami technicznymi związanymi np. z wynikami inwentaryzacji terenowej, co nie wiąże się ze zmianą granic obszaru Natura2000. Tego typu zmiany techniczne nie podlegają konsultacji z gminami.

 

Strona samorządowa będzie procedowała pakiet rozporządzeń po przedstawieniu przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dokumentów poświadczających przeprowadzenie konsultacji z gminami.

 

 

Wniosek strony samorządowej o przedstawienie informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat rozstrzygnięć komisji rozpatrującej wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w dn. 17.04.24 r. będzie dyskutowany w przyszłym tygodniu z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Zaapelowano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozpatrzenie kandydatów zgłoszonych przez stronę samorządową w 2022 r. do Rady Nadzorczej Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kandydaci do rady nadzorczej NFOŚiGW

 

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 21 maja.

Comments


bottom of page