top of page
Szukaj

Posiedzenie Zarządów OPOS

6 grudnia 2022 roku w Warszawie, odbyło się posiedzenie przedstawicieli Zarządów organizacji regionalnych tworzących inicjatywę Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Obecność w stolicy była okazją do dwóch spotkań – pierwszego w ramach działań bieżących OPOS i drugiego z organizacjami samorządowymi aktywnymi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.


Podczas pierwszego spotkania omówione zostały najpilniejsze bieżące problemy samorządowe. Pierwsze z nich, wskazane przez Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, dotyczył kwestii rozstrzygania przetargów na zakup energii elektrycznej przez JST. Od pewnego czasu można zaobserwować sytuację, że do organizowanych przez JST, czy grupy zakupowe przetargów, nie przystępują żadne ze spółek energetycznych. Czasem do postępowania przystępuje jeden podmiot, dyktujący niekorzystne i niepodważalne warunki. OPOS, podobnie jak organizacje samorządowe na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jednoznacznie sprzeciwiają się takiemu procederowi, który w efekcie braku rozstrzygnięcia postępowania zmusza JST do korzystania z niekorzystnych finansowo taryf rezerwowych.


W dalszej części spotkania zgromadzeni dyskutowali na temat funkcjonowania straży gminnych. Stowarzyszenie Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza zwróciło uwagę na bieżące problemy związane m.in. z propozycjami zwiększania zadań powierzanych tym służbom, przy jednoczesnym braku odpowiedniego zabezpieczenia w obliczu wypadków i uszczerbków na zdrowiu. Przytoczone kwestie wywołały szeroką dyskusję na temat kompetencji i zadań straży. Uznano, że na początku 2023 roku OPOS przygotuje szerszą analizę tego zagadnienia, która być może będzie przyczynkiem do oczekiwanych zmian, poprawiających bezpieczeństwo społeczności lokalnych.


Następnie Związek Gmin Lubelszczyzny zaproponował sformułowanie przez OPOS stanowiska lub apelu dotyczącego potrzeby reformy finansów publicznych. Wraz z końcem roku wszystkie JST przygotowały już budżet na rok 2023, który czeka na ostateczne przyjęcie. W większości przypadków będzie to budżet trudny do realizacji, na co trzeba zwracać uwagę jednostkom decyzyjnym, domagając się jednocześnie daleko idących zmian, aby jednostki miały zapewnione warunki finansowe do efektywnego działania.

W ostatniej części pierwszego spotkania nastąpiło symboliczne podsumowanie prezydencji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz przekazanie jej Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, które przejmie działania organizacyjne od stycznia 2023 roku.


Drugie spotkanie tego dnia przyjęło formułę konsultacji na temat form współpracy organizacji samorządowych w naszym kraju. Oprócz organizacji regionalnych, pojawili się przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich. Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia wzajemnych potrzeb i tożsamych celów. Zgodnie uznano, że w środowisku samorządowym jest przestrzeń dla różnych form wspierania JST, szczególnie tych, które w podobny sposób rozumieją ich potrzeby.bottom of page