Dalej drużyno

Stanowiska przyjęte przez OPOS

Rok 2021

Pismo do Ministra M. Cieślaka w sprawie projektu SAMORZĄD 3.0

Uwagi do projektu Samorząd 3.0 – wersja poglądowa

Uwagi do projektu Samorząd 3.0 – wersja pełna

Stanowisko w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami

Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID

Stanowisko w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. POLSKI ŁAD

Stanowisko w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Stanowisko OPOS w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

Stanowisko OPOS w sprawie odmiejscowienia aktów zgonów

Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych

Stanowisko OPOS w sprawie przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali

Rok 2020

 

Stanowisko OPOS w sprawie zablokowania przez Ministerstwo Cyfryzacji możliwości drukowania projektów protokołów uznań

 

Stanowisko OPOS w sprawie systemu wynagradzania pracowników z wyboru

 

Stanowisko OPOS w sprawie przejazdów kolejowych na drogach gruntowych

 

Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy z dnia 12.08.20 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 

Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

 

Stanowisko OPOS w sprawie oczekiwanej reformy finansowania i organizacji oświaty

Stanowisko OPOS w sprawie karty zgonu

Stanowisko OPOS w sprawie dowodów osobistych

Stanowisko w sprawie aktualnej roli zadań i perspektyw związanych z działalnością Straży Gminnych Miejskich

Stanowisko w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w systemie ewidencjonowania ludności

Stanowisko w sprawie Tarczy Antykryzysowej dla JST

Stanowisko ws. działań adaptacyjnych do zmian klimatu i ograniczających występowanie zjawiska suszy

Stanowisko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej w obszarze oświaty

Stanowisko w sprawie realizacji Funduszu Sołeckiego w czasie epidemii COVID-19

Stanowisko w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego w czasie pandemii COVID-19

Stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa

Stanowisko ws. problemów związanych z szacowanie szkód wywołanych suszą

Rok 2019

Stanowisko w sprawie przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko w sprawie przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko w sprawie systemu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresOu spraw obywatelskich

Stanowisko w sprawie korekty rozwiązań funkcjonujących w obszarze oświaty

 

Stanowisko w sprawie środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez JST w zakresie realizacji obowiązków ochrony danych osobowych wynikających z realizacji zdań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania zasad, lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu na stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania zasad, lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych

Załącznik do odpowiedzi Ministerstwa Klimatu na stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania zasad, lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych

Stanowisko w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego.​

Postulat innowacyjny USC

Stanowisko w sprawie metodologii obliczania stawek za zadania zlecone

 

Stanowisko w sprawie terminów przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych​

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (w ramach prekonsultacji Ministerstwa Zdrowia)​

Stanowisko w sprawie regulacji funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych​

Stanowisko w sprawie poziomu refundacji Funduszu Sołeckiego​

Stanowisko w sprawie projektu zmiany statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Druk 2937 z dnia 1.10.2018 r.).

Stanowisko w sprawie wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego

Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych​

Rok 2016

Raport na temat stanu funkcjonowania USC w Polsce

 

Stanowisko w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania jst nowych zadań bez zapewniania adekwatnych środków finansowych

 

Stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych

 

Stanowisko w sprawie kaucjonowania butelek typu PET

 

Stanowisko w sprawie konieczności współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

Stanowisko w sprawie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Uwagi do projektu z dnia 14 stycznia 2016 r. Ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie Ustawy o finansach publicznych

 

Stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości  ustanawiania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego tzw. „prawa wyłączności”