top of page
Dalej drużyno

Stanowiska przyjęte przez OPOS

Rok 2023

 1. Stanowisko w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian prawnych w systemie ewidencjonowania ludności;

 2. Stanowisko w sprawie konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych przez samorządy z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej w instalacjach oświetlenia ulicznego; 
  Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

 3. Stanowisko w sprawie negatywnej opinii projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130);

 4. Stanowisko w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań ustawodawczych w zakresie przepisów regulujących zasady finansowania z budżetu gminnego modernizacji oświetlenia dróg publicznych w przypadku gdy właścicielem instalacji jest zakład energetyczny.
  Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

 

Rok 2022

 1. Stanowisko w sprawie wydłużenia okresu rozliczenia wydatków programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;

 2. Stanowisko w sprawie potrzeby zapewnienia stabilnej podstawy finansów samorządowych;

 3. Stanowisko w sprawie propozycji przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania wsparcia zwrotnego dla JST w obszarach termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych;

 4. Stanowisko w sprawie nieuzasadnionego wzrostu cen energii w aktualnie prowadzonych postepowaniach przetargowych;

 5. Stanowisko sprawie skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych w kontekście stabilności finansów jst i ich zdolności do realizacji niezbędnych zadań;

 6. Opinia OPOS ws. nowelizacji ustawy o KWRiST

 7. Stanowisko w sprawie negatywnego oddziaływania wzrostu kosztów obsługi długu publicznego na rozwój samorządów lokalnych;

 8. Stanowisko w sprawie ułatwienia powstawania i funkcjonowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu, frakcji kalorycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych;

 9. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;

 10. Stanowisko w sprawie zmiany przepisów w zakresie ustalenia maksymalnych stawek za 1 km używania pojazdów prywatnych do celów służbowych;

 11. Apel w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia przetrzymywanych przez rosyjskie władze okupacyjne przedstawicieli niektórych ukraińskich samorządów lokalnych;

 12. Pismo skierowane do sejmowych i senackich komisji z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie rejestru umów;

 13. Stanowisko w sprawie zwiększenia procentowego udziału gminy we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla gmin, które na swoim terenie posiadają instalacje termicznego przetwarzania odpadów

 14. Stanowisko w sprawie zmiany art. 9 ust. 2 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;

 15. Stanowisko w sprawie urealnienia stawek za usługi wodno-kanalizacyjne;

 16. Stanowisko w sprawie zmiany przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, poprzez zmianę zapisu art. 2 ust. 1 lit b) oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

 17. Stanowisko w sprawie nowych funkcjonalności wydawania odpisów aktów stanu cywilnego przez urzędy stanu cywilnego z systemu rejestru stanu cywilnego;

 18. Stanowisko w sprawie kanałów technologicznych przy budowie/przebudowie dróg gminnych z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

 19. Opinia w sprawie podjęcia działań związanych z rozstrzygnięciem przyjęcia definicji  zawodu „Strażnik Gminny/Miejski".

 

Rok 2021

 

 1. Stanowisko OPOS w sprawie współpracy strony rządowej i samorządowej w procesie legislacyjnym

 2. Stanowisko w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

 3. Stanowisko w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 4. Stanowisko w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych w kontekście realizacji przez samorządy projektów współfinansowanych ze źródeł UE

 5. Stanowisko w sprawie uproszczenia lub rezygnacji z procedur związanych z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

 6. Stanowisko w sprawie infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w gminach do realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich

 7. Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego EW-020-633/21

 8. Stanowisko w sprawie zmian legislacyjnych przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

 9. Pismo do Ministra M. Cieślaka w sprawie projektu SAMORZĄD 3.0

 10. Uwagi do projektu Samorząd 3.0 – wersja poglądowa

 11. Uwagi do projektu Samorząd 3.0 – wersja pełna

 12. Stanowisko w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami

 13. Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID

 14. Stanowisko w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. POLSKI ŁAD

 15. Stanowisko w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

 16. Stanowisko w sprawie budowy kanałów technologicznych przy drogach publicznych

 17. Stanowisko w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

 18. Stanowisko w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

 19. Stanowisko w sprawie odmiejscowienia aktów zgonów

 20. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych

 21. Stanowisko w sprawie przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali

Rok 2020

 

 1. Stanowisko OPOS w sprawie zablokowania przez Ministerstwo Cyfryzacji możliwości drukowania projektów protokołów uznań

 2. Stanowisko OPOS w sprawie systemu wynagradzania pracowników z wyboru

 3. Stanowisko OPOS w sprawie przejazdów kolejowych na drogach gruntowych

 4. Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy z dnia 12.08.20 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 5. Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

 6. Stanowisko OPOS w sprawie oczekiwanej reformy finansowania i organizacji oświaty

 7. Stanowisko OPOS w sprawie karty zgonu

 8. Stanowisko OPOS w sprawie dowodów osobistych

 9. Stanowisko w sprawie aktualnej roli zadań i perspektyw związanych z działalnością Straży Gminnych Miejskich

 10. Stanowisko w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w systemie ewidencjonowania ludności

 11. Stanowisko w sprawie Tarczy Antykryzysowej dla JST

 12. Stanowisko ws. działań adaptacyjnych do zmian klimatu i ograniczających występowanie zjawiska suszy

 13. Stanowisko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej w obszarze oświaty

 14. Stanowisko w sprawie realizacji Funduszu Sołeckiego w czasie epidemii COVID-19

 15. Stanowisko w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego w czasie pandemii COVID-19

 16. Stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii koronawirusa

 17. Stanowisko ws. problemów związanych z szacowanie szkód wywołanych suszą

Rok 2019

 1. Stanowisko w sprawie przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia
  Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko w sprawie przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia

 2. Stanowisko w sprawie systemu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresOu spraw obywatelskich

 3. Stanowisko w sprawie korekty rozwiązań funkcjonujących w obszarze oświaty

 4. Stanowisko w sprawie środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez JST w zakresie realizacji obowiązków ochrony danych osobowych wynikających z realizacji zdań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

 5. Stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania zasad, lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych
  Odpowiedź Ministerstwa Klimatu na stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania zasad, lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych
  Załącznik do odpowiedzi Ministerstwa Klimatu na stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania zasad, lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych

 6. Stanowisko w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego.​

 7. Postulat innowacyjny USC

 8. Stanowisko w sprawie metodologii obliczania stawek za zadania zlecone

 9. Stanowisko w sprawie terminów przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych​

 10. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (w ramach prekonsultacji Ministerstwa Zdrowia)​

 11. Stanowisko w sprawie regulacji funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych​

 12. Stanowisko w sprawie poziomu refundacji Funduszu Sołeckiego​

 13. Stanowisko w sprawie projektu zmiany statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 14. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Druk 2937 z dnia 1.10.2018 r.).

 15. Stanowisko w sprawie wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego

 16. Stanowisko w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych​

Rok 2018

 1. Stanowisko w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

 2. Stanowisko w sprawie potrzeby zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;

 3. Opinia w sprawie projektu ustawy o likwidacji Straży Gminnych/Miejskich;

 4. Stanowisko w sprawie aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia;

 5. Stanowisko w sprawie postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych;

 6. Stanowisko w sprawie potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych;

 7. Stanowisko w sprawie ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych;

 8. Stanowisko w sprawie potrzeby finansowego wsparcia Domów Pomocy Społecznej;

 9. Pismo do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych;

 10. Stanowisko ws. przystąpienia do prac nad przygotowaniem skonsolidowanej ustawy o samorządzie terytorialnym, a także ogólnych założeń takiego projektu ustawy;

 11. Stanowisko ws. przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej;

 12. Stanowisko ws. systemowych działań w zakresie ochrony powietrza;

 13. Uwagi dot. rewizji dyrektywy Drinking Water - pisma i załącznik.

 

Rok 2017

 1. Stanowisko w sprawie zmian w prawie wyborczym i ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i wójtów;

 2. Stanowisko w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw;

 3. Stanowisko w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączenia do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej  z osobami nieposiadającymi tytuły prawnego do korzystania z lokalu;

 4. Stanowisko w sprawie konieczności pilnej zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

 5. Stanowisko w sprawie zmiany regulacji prawnych dotyczących naliczania dodatku mieszkaniowego;

 6. Stanowisko w sprawie potrzeby dokonania całościowego przeglądu systemu prawa samorządowego;

 7. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej z dnia 13 września 2016 r. wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze.

 

 

Rok 2016

 1. Raport na temat stanu funkcjonowania USC w Polsce

 2. Stanowisko w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania jst nowych zadań bez zapewniania adekwatnych środków finansowych

 3. Stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych

 4. Stanowisko w sprawie kaucjonowania butelek typu PET

 5. Stanowisko w sprawie konieczności współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego

 6. Stanowisko w sprawie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 7. Uwagi do projektu z dnia 14 stycznia 2016 r. Ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie Ustawy o finansach publicznych

 8. Stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości  ustanawiania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego tzw. „prawa wyłączności”

Stanowiska przyjęte przez OPOS: News
bottom of page